Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1017728

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Kế Hoạch trực Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 của UBND huyện

Ngày 05/02/2016 15:56:08

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THƯỜNG XUÂN

 
 

 


Số: 03/KH-UBND

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Thường Xuân, ngày 03 tháng 02 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Trực Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

 
 

 


Căn cứ Thông báo số 4659/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương ban hành ngày 13/11/2015 về nghỉ lễ, Tết năm 2016 đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

UBND huyện Thương Xuân ban hành Kế hoạch trực tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

          - Nhằm đảm bảo giữ gìn an ninh an toàn cơ quan UBND huyện trong đợt nghỉ dịp Tết Âm lịch Bính Thân năm 2016;

- Theo dõi, tổng hợp diễn biến tình hình đời sống nhân dân trước, trong và sau tết.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức và sử dụng lực lượng trực tết đảm bảo có mặt đầy đủ thành phần trong thời gian trực;

- Luôn giữ tín hiệu điện thoại 24/24 để liên lạc khi cần thiết;

- Chịu trách nhiệm xử lý các tình huống trong thời gian của ca trực;

- Trong ca trực nếu có vấn đề gì phát sinh, Tổ trực chịu trách nhiệm báo cáo với Lãnh đạo UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách giải quyết, xử lý những vấn đề vượt quá giới hạn, thẩm quyền của Tổ trực;

- Mỗi Tổ trực chịu trách nhiệm tổng hợp đầy đủ tình hình các nội dung của đợt trực để có số liệu chung theo nội dung công văn số 144/UBND-VP ngày 27/01/2016 của UBND huyện;

- Các đồng chí là cán bộ nữ sẽ được điều động thêm trong thời gian trực để thực hiện công tác Lễ tân.

II. NỘI DUNG:

1. Công tác đảm bảo an ninh an toàn cơ quan UBND huyện:

- Đảm bảo tình hình an ninh, an toàn cơ quan trong toàn thời gian nghỉ tết;

- Bảo vệ tài sản cơ quan, các trang thiết bị khác trong cơ quan UBND huyện.

2. Theo dõi, nắm bắt tình hình chung trên địa bàn huyện:

- Tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau tết;

- Tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân trước, trong và sau tết;

- Một số tình hình khác có liên quan đến đơn vị, địa phương.

3. Lực lượng tham gia trực tết:

- Thường trực UBND huyện: 01 đồng chí PCT UBND huyện;

- Văn phòng HĐND-UBND huyện: Toàn bộ cán bộ công chức, viên chức và người lao động;

- Phòng Nông nghiệp và PTNT: 02 người;

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội: 02 người;

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 02 người.

4. Lịch trực chi tiết:

          - Số điện thoại trực Văn phòng: 0373873002; 0378964666; 0373873401.

          - Số điện thoại trực Bảo vệ: 0373553397

          - Bắt đầu từ 16 giờ 30 phút ngày 05/02/2016 là ngày 27 tháng Chạp, năm Ất Mùi;

- Đến hết 16giờ 30 phút ngày 12/02/2016 là ngày (05/01 - ÂL) mùng 05 Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

4.1. Công tác trực an ninh an toàn cơ quan giao cho Tổ bảo vệ đảm bảo thực hiện trong cả thời gian nghỉ Tết.

Riêng từ 16 giờ 30 phút ngày 05/02/2016 là ngày 27 tháng Chạp, đến hết ngày 07/02/2016 là ngày 29 tháng Chạp, năm Ất Mùi, luôn phải được tăng cường đảm bảo, không để các tình huống mất an ninh an toàn cơ quan xảy ra.

Điện thoại đồng chí Trần Xuân Lưu: 0948.421.665

Điện thoại đồng chí Lò Quang Trái: 01233.373.262

4.2. Đêm giao thừa, tối ngày 07/02/2016 là ngày 29 tháng Chạp (29/12 - ÂL), năm Ất Mùi, toàn bộ thành phần trực của cả 02 đợt trực, tập trung tại UBND huyện để đón Giao thừa và chúc Tết.

4.3. Lịch trực từ ngày Mùng 01 Tết đến ngày mùng 05:

STT

(ca)

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian trực

Điện thoại liên lạc

01

Đỗ Văn Hoan

PCT UBND huyện

Từ  08/02/2016 đến  09/02/2016

(Mùng 01 Tết)

0936.224.333

Lê Xuân Huệ

CV VP HĐND-UBND huyện

0912.435.366

Vũ Thị Thu Phương

PTP LĐTB&XH

0904.402.805

Lê Hoàng Cường

PTP NN&PTNT

0904.689.828

Quách Thế Thuận

PTP KT&HT

0916.002.880

02

Đỗ Văn Hoan

PCT UBND huyện

Từ  09/02/2016

đến 10/02/2016

(Mùng 02 Tết)

0936.224.333

Lê Xuân Huệ

CV VP HĐND-UBND huyện

0912.435.366

Tào Hùng Cường

CB VP HĐND-UBND huyện

0904.866.078

Lục Thị Hằng

CB VP HĐND-UBND huyện

0948.041.016

03

Đỗ Văn Hoan

PCT UBND huyện

Từ  10/02/2016 đến  11/02/2016

(Mùng 03 Tết)

0936.224.333

Lê Xuân Huệ

CV VP HĐND-UBND huyện

0912.435.366

Bùi Thị Thanh Hiền

CV VP HĐND-UBND huyện

0914.118.996

Lê Anh Bằng

CV phòng KT&HT

01202.080.890

04

Nguyễn Quốc Hoàn

 

CVP HĐND-UBND huyện

Từ  11/02/2016 đến  12/02/2016

(Ngày mùng 04)

01233.446.262

Vi Nguyên Huynh

PCVP HĐND-UBND huyện

0977.268.669

0978.092.971

Lục Xuân Bình

CV VP HĐND-UBND huyện

01299.722.565

Trịnh Thị Loan

CV phòng LĐTB&XH

0915.210.023

05

Nguyễn Quốc Hoàn

 

CVP HĐND-UBND huyện

Ngày 12/02/2016

(Ngày mùng 05)

01233.446.262

 

Vi Nguyên Huynh

PCVP HĐND-UBND huyện

0977.268.669

0978.092.971

 

Cầm Thị Huyền

CV VP HĐND-UBND huyện

01692046009

 

Lê Văn Nhân

CB phòng NN&PTNT

0913.121.151

 

- Bàn giao ca trực vào 07 giờ sáng hàng ngày đối với mỗi ca trực

- Tổ bảo vệ trực an ninh an toàn cơ quan giao cho Tổ bảo vệ đảm bảo thực hiện trong cả thời gian nghỉ Tết;

- Đội xe đảm bảo xe hoạt động thông suốt trong cả thời gian Tết:

+ Điện thoại đồng chí Đỗ Xuân Mão: 0916.816.121

+ Điện thoại đồng chí Đỗ Văn Bình: 0904.166.222

+ Điện thoại đồng chí Phan Quang Văn: 0979.674.383

+ Điện thoại đồng chí Cầm Bá Ba: 0914.124.993.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện:

- Đảm bảo trang trí khẩu hiệu, cờ, hoa, cây cảnh trong khuôn viên cơ quan UBND huyện và bố trí phòng trực bao gồm mâm ngũ quả, bánh trái, rượu, bia;

- Đảm bảo đầy đủ chế độ trực tết cho cán bộ tham gia;

 - Theo dõi, nắm bắt thông tin các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình trước, trong và sau tết, báo cáo với đồng chí trong Thường trực UBND huyện làm nhiệm vụ trực tết và tổng hợp tình hình chung của huyện, xây dựng văn bản báo cáo UBND tỉnh theo nội dung công văn số 765/UBND-THKH ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh.

 

2. Các phòng tham gia đợt trực:

- Các phòng tham gia đợt trực phối hợp cùng Văn phòng HĐND-UBND huyện thực hiện tốt Kế hoạch trực tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016;

- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội theo dõi sát tình hình đời sống nhân dân, chuẩn bị tốt cho hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời khi xảy ra các vấn đề bất trắc ở cơ sở;

- Phòng Nông nghiệp và PTNT theo dõi sát tình hình rét đậm rét hại, tình hình dịch bệnh và phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm và cây trồng;

- Phòng Kinh tế cà Hạ tầng phối hợp các đơn vị liên quan trong đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Văn phòng Huyện ủy;

- Văn phòng HĐND-UBND;

- Trưởng phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;

- Chủ tịch UBDN các xã, thị trấn;

- Thành viên trực tết;

- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Cầm Bá Đứng

 

 

 

 

 

Kế Hoạch trực Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 của UBND huyện

Đăng lúc: 05/02/2016 15:56:08 (GMT+7)

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THƯỜNG XUÂN

 
 

 


Số: 03/KH-UBND

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


Thường Xuân, ngày 03 tháng 02 năm 2016

 

 

KẾ HOẠCH

Trực Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

 
 

 


Căn cứ Thông báo số 4659/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương ban hành ngày 13/11/2015 về nghỉ lễ, Tết năm 2016 đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

UBND huyện Thương Xuân ban hành Kế hoạch trực tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

          - Nhằm đảm bảo giữ gìn an ninh an toàn cơ quan UBND huyện trong đợt nghỉ dịp Tết Âm lịch Bính Thân năm 2016;

- Theo dõi, tổng hợp diễn biến tình hình đời sống nhân dân trước, trong và sau tết.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức và sử dụng lực lượng trực tết đảm bảo có mặt đầy đủ thành phần trong thời gian trực;

- Luôn giữ tín hiệu điện thoại 24/24 để liên lạc khi cần thiết;

- Chịu trách nhiệm xử lý các tình huống trong thời gian của ca trực;

- Trong ca trực nếu có vấn đề gì phát sinh, Tổ trực chịu trách nhiệm báo cáo với Lãnh đạo UBND huyện theo lĩnh vực phụ trách giải quyết, xử lý những vấn đề vượt quá giới hạn, thẩm quyền của Tổ trực;

- Mỗi Tổ trực chịu trách nhiệm tổng hợp đầy đủ tình hình các nội dung của đợt trực để có số liệu chung theo nội dung công văn số 144/UBND-VP ngày 27/01/2016 của UBND huyện;

- Các đồng chí là cán bộ nữ sẽ được điều động thêm trong thời gian trực để thực hiện công tác Lễ tân.

II. NỘI DUNG:

1. Công tác đảm bảo an ninh an toàn cơ quan UBND huyện:

- Đảm bảo tình hình an ninh, an toàn cơ quan trong toàn thời gian nghỉ tết;

- Bảo vệ tài sản cơ quan, các trang thiết bị khác trong cơ quan UBND huyện.

2. Theo dõi, nắm bắt tình hình chung trên địa bàn huyện:

- Tình hình an ninh trật tự trước, trong và sau tết;

- Tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân trước, trong và sau tết;

- Một số tình hình khác có liên quan đến đơn vị, địa phương.

3. Lực lượng tham gia trực tết:

- Thường trực UBND huyện: 01 đồng chí PCT UBND huyện;

- Văn phòng HĐND-UBND huyện: Toàn bộ cán bộ công chức, viên chức và người lao động;

- Phòng Nông nghiệp và PTNT: 02 người;

- Phòng Lao động Thương binh và Xã hội: 02 người;

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 02 người.

4. Lịch trực chi tiết:

          - Số điện thoại trực Văn phòng: 0373873002; 0378964666; 0373873401.

          - Số điện thoại trực Bảo vệ: 0373553397

          - Bắt đầu từ 16 giờ 30 phút ngày 05/02/2016 là ngày 27 tháng Chạp, năm Ất Mùi;

- Đến hết 16giờ 30 phút ngày 12/02/2016 là ngày (05/01 - ÂL) mùng 05 Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

4.1. Công tác trực an ninh an toàn cơ quan giao cho Tổ bảo vệ đảm bảo thực hiện trong cả thời gian nghỉ Tết.

Riêng từ 16 giờ 30 phút ngày 05/02/2016 là ngày 27 tháng Chạp, đến hết ngày 07/02/2016 là ngày 29 tháng Chạp, năm Ất Mùi, luôn phải được tăng cường đảm bảo, không để các tình huống mất an ninh an toàn cơ quan xảy ra.

Điện thoại đồng chí Trần Xuân Lưu: 0948.421.665

Điện thoại đồng chí Lò Quang Trái: 01233.373.262

4.2. Đêm giao thừa, tối ngày 07/02/2016 là ngày 29 tháng Chạp (29/12 - ÂL), năm Ất Mùi, toàn bộ thành phần trực của cả 02 đợt trực, tập trung tại UBND huyện để đón Giao thừa và chúc Tết.

4.3. Lịch trực từ ngày Mùng 01 Tết đến ngày mùng 05:

STT

(ca)

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian trực

Điện thoại liên lạc

01

Đỗ Văn Hoan

PCT UBND huyện

Từ  08/02/2016 đến  09/02/2016

(Mùng 01 Tết)

0936.224.333

Lê Xuân Huệ

CV VP HĐND-UBND huyện

0912.435.366

Vũ Thị Thu Phương

PTP LĐTB&XH

0904.402.805

Lê Hoàng Cường

PTP NN&PTNT

0904.689.828

Quách Thế Thuận

PTP KT&HT

0916.002.880

02

Đỗ Văn Hoan

PCT UBND huyện

Từ  09/02/2016

đến 10/02/2016

(Mùng 02 Tết)

0936.224.333

Lê Xuân Huệ

CV VP HĐND-UBND huyện

0912.435.366

Tào Hùng Cường

CB VP HĐND-UBND huyện

0904.866.078

Lục Thị Hằng

CB VP HĐND-UBND huyện

0948.041.016

03

Đỗ Văn Hoan

PCT UBND huyện

Từ  10/02/2016 đến  11/02/2016

(Mùng 03 Tết)

0936.224.333

Lê Xuân Huệ

CV VP HĐND-UBND huyện

0912.435.366

Bùi Thị Thanh Hiền

CV VP HĐND-UBND huyện

0914.118.996

Lê Anh Bằng

CV phòng KT&HT

01202.080.890

04

Nguyễn Quốc Hoàn

 

CVP HĐND-UBND huyện

Từ  11/02/2016 đến  12/02/2016

(Ngày mùng 04)

01233.446.262

Vi Nguyên Huynh

PCVP HĐND-UBND huyện

0977.268.669

0978.092.971

Lục Xuân Bình

CV VP HĐND-UBND huyện

01299.722.565

Trịnh Thị Loan

CV phòng LĐTB&XH

0915.210.023

05

Nguyễn Quốc Hoàn

 

CVP HĐND-UBND huyện

Ngày 12/02/2016

(Ngày mùng 05)

01233.446.262

 

Vi Nguyên Huynh

PCVP HĐND-UBND huyện

0977.268.669

0978.092.971

 

Cầm Thị Huyền

CV VP HĐND-UBND huyện

01692046009

 

Lê Văn Nhân

CB phòng NN&PTNT

0913.121.151

 

- Bàn giao ca trực vào 07 giờ sáng hàng ngày đối với mỗi ca trực

- Tổ bảo vệ trực an ninh an toàn cơ quan giao cho Tổ bảo vệ đảm bảo thực hiện trong cả thời gian nghỉ Tết;

- Đội xe đảm bảo xe hoạt động thông suốt trong cả thời gian Tết:

+ Điện thoại đồng chí Đỗ Xuân Mão: 0916.816.121

+ Điện thoại đồng chí Đỗ Văn Bình: 0904.166.222

+ Điện thoại đồng chí Phan Quang Văn: 0979.674.383

+ Điện thoại đồng chí Cầm Bá Ba: 0914.124.993.

            III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện:

- Đảm bảo trang trí khẩu hiệu, cờ, hoa, cây cảnh trong khuôn viên cơ quan UBND huyện và bố trí phòng trực bao gồm mâm ngũ quả, bánh trái, rượu, bia;

- Đảm bảo đầy đủ chế độ trực tết cho cán bộ tham gia;

 - Theo dõi, nắm bắt thông tin các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình trước, trong và sau tết, báo cáo với đồng chí trong Thường trực UBND huyện làm nhiệm vụ trực tết và tổng hợp tình hình chung của huyện, xây dựng văn bản báo cáo UBND tỉnh theo nội dung công văn số 765/UBND-THKH ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh.

 

2. Các phòng tham gia đợt trực:

- Các phòng tham gia đợt trực phối hợp cùng Văn phòng HĐND-UBND huyện thực hiện tốt Kế hoạch trực tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016;

- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội theo dõi sát tình hình đời sống nhân dân, chuẩn bị tốt cho hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời khi xảy ra các vấn đề bất trắc ở cơ sở;

- Phòng Nông nghiệp và PTNT theo dõi sát tình hình rét đậm rét hại, tình hình dịch bệnh và phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm và cây trồng;

- Phòng Kinh tế cà Hạ tầng phối hợp các đơn vị liên quan trong đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ./.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy;

- Thường trực HĐND huyện;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;

- Văn phòng Huyện ủy;

- Văn phòng HĐND-UBND;

- Trưởng phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;

- Chủ tịch UBDN các xã, thị trấn;

- Thành viên trực tết;

- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

 

 

Cầm Bá Đứng

 

 

 

 

 

Dự báo thời tiết Thanh Hóa