Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
1017728

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

UBND HUYỆN

Ngày 27/09/2013 11:09:27

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
 
 
1.Chủ tịch:
Cầm Bá Xuân
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
xuancb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
2.Phó Chủ tịch:
Đỗ Văn Hoan
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
hoandv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
3.Phó Chủ tịch:
Lê Thị Hường
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
huonglt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
4.Phó Chủ tịch:
Cầm Bá Đứng
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
dungcb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
HỆ THỐNG PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN
 
1.Văn Phòng (Hội đồng ND - UBND)
 
 
1.Chánh văn phòng:
Nguyễn Quốc Hoàn
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
hoannq.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
2.Phó Chánh văn phòng:
Vi Nguyên Huynh
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
huynhvn.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
   
2.Phòng Nội Vụ
 
 
1.Trưởng phòng:
Vi Văn Thể
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
thevv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
2.Phó Trưởng phòng:
Lục Đăng Thao
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
thaold.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
3.Phó Trưởng phòng:
Lê Minh Chân
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
chanlm.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
3.Phòng Tài Chính – Kế Hoạch
 
 
1.Phó Trưởng phòng:
Nguyễn Ngọc Biên
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
biennn.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
2.Phó Trưởng phòng:
Ngô Văn Tường
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:

3.Phó Trưởng phòng
tuongnv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

Dương Thanh Xuân
 
 
 
4.Phòng Nông Nghiệp - PTNT
 
 
1.Trưởng phòng:
Trần Tiến Châu
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
chautt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
2.Phó Trưởng phòng:
Trương Văn Phương
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
phuongtv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn 
 
 
 
 
3.Phó Trưởng phòng:
Lê Hoàng Cường
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
5.Phòng Lao Động - TBXH
 
 
1.Trưởng phòng:
Nguyễn Thanh Phương
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
phuongnt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn 
 
 
 
   
 
 
 
6.Phòng Công Thương
 
 
1.Trưởng phòng:
 
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
    
 
 
 
 
2.Phó Trưởng phòng:
Lang Văn Huy
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
huylv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
7.Phòng Tài Nguyên – Môi Trường
 
 
 
 
1.Trưởng phòng:
Lê Văn Khánh
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
khanhlv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
2.Phó Trưởng phòng:
Nguyễn Thế Tâm
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
tamnt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
3.Phó Trưởng phòng: Đỗ Đình Minh
8.Phòng Tư Pháp
 
 
 
 
Trưởng phòng:
Lương Xuân Hồng
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
honglx.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn   
 
 
 
9.Phòng Giáo Dục & Đào Tạo
 
 
 
 
1.Trưởng phòng:
Cầm Bá Nguyên
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
nguyencb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn 
 
 
 
 
2.Phó Trưởng phòng:
Lục Đăng Hỏa
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
hoald.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
3.Phó Trưởng phòng:
 
Tống Thị Hoa
10.Phòng Dân Tộc
 
 
 
 
1.Trưởng phòng:
 
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
2.Phó Trưởng phòng:
Cầm Bá Tiệp
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
tiepcb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
11.Thanh Tra Huyện
 
 
 
 
1.Chánh thanh tra:
Lương Văn Nhàn
             
Điện thoại:
 
 

                            
Thư điện tử:

2. Phó Chánh Thanh tra:    
  Điện thoại:
Thư điện       


Trịnh Đình Mạnh

manhtd.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
3. Phó Chánh Thanh tra:
 
Hồ Sỹ Trung
12.Chi Cục Thống Kê
 
 
 
 
Chi cục trưởng:
Lê Đình Thắng
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 thangld.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
13.Phòng Y Tế
 
 
 
 
Trưởng phòng:
Lê Văn Đong
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
donglv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn  
 
 
 
14.Phòng Văn Hóa Thông Tin
 
 
 
 
1.Trưởng phòng:
Cầm Bá Huyến
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
huyencb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
   
15.Ban Quản Lý Dự Án
 
 
 
 
Trưởng ban:
Hoàng Sỹ Hùng
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
hunghs.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
Phó Trưởng ban:
 
Vũ Thị Thu Phương
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN
 
 
 
1.Đài Truyền Thanh – Truyền Hình
 
 
 
 
Trưởng đài:
Cầm Bá Học
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
hoccb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
2.Trạm Khuyến Nông Lâm
 
 
 
 
Trưởng trạm:
Trịnh Đình Khoa
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
khoatd.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
3.Trung Tâm VHTT-TDTT
 
 
 
 
Giám đốc:
Lê Xuân Cường
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
cuonglx.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
4.Trung Tâm Dạy Nghề
 
 
 
 
1.Giám đốc:
Lâm Anh Tuấn
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
tuanla.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
2.Phó Giám đốc:
Lê Văn Tuấn
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
tuanlvtt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
 
 
1.Chủ tịch:
Cầm Bá Xuân
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
xuancb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
2.Phó Chủ tịch:
Đỗ Văn Hoan
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
hoandv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
3.Phó Chủ tịch:
Lê Thị Hường
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
huonglt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
4.Phó Chủ tịch:
Cầm Bá Đứng
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
dungcb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
HỆ THỐNG PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN
 
1.Văn Phòng (Hội đồng ND - UBND)
 
 
1.Chánh văn phòng:
Nguyễn Quốc Hoàn
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
hoannq.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
2.Phó Chánh văn phòng:
Vi Nguyên Huynh
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
huynhvn.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
   
2.Phòng Nội Vụ
 
 
1.Trưởng phòng:
Vi Văn Thể
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
thevv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
2.Phó Trưởng phòng:
Lục Đăng Thao
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
thaold.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
3.Phó Trưởng phòng:
Lê Minh Chân
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
chanlm.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
3.Phòng Tài Chính – Kế Hoạch
 
 
1.Phó Trưởng phòng:
Nguyễn Ngọc Biên
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
biennn.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
2.Phó Trưởng phòng:
Ngô Văn Tường
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:

3.Phó Trưởng phòng
tuongnv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

Dương Thanh Xuân
 
 
 
4.Phòng Nông Nghiệp - PTNT
 
 
1.Trưởng phòng:
Trần Tiến Châu
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
chautt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
2.Phó Trưởng phòng:
Trương Văn Phương
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
phuongtv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn 
 
 
 
 
3.Phó Trưởng phòng:
Lê Hoàng Cường
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
5.Phòng Lao Động - TBXH
 
 
1.Trưởng phòng:
Nguyễn Thanh Phương
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
phuongnt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn 
 
 
 
   
 
 
 
6.Phòng Công Thương
 
 
1.Trưởng phòng:
 
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
    
 
 
 
 
2.Phó Trưởng phòng:
Lang Văn Huy
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
huylv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
7.Phòng Tài Nguyên – Môi Trường
 
 
 
 
1.Trưởng phòng:
Lê Văn Khánh
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
khanhlv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
2.Phó Trưởng phòng:
Nguyễn Thế Tâm
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
tamnt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
3.Phó Trưởng phòng: Đỗ Đình Minh
8.Phòng Tư Pháp
 
 
 
 
Trưởng phòng:
Lương Xuân Hồng
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
honglx.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn   
 
 
 
9.Phòng Giáo Dục & Đào Tạo
 
 
 
 
1.Trưởng phòng:
Cầm Bá Nguyên
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
nguyencb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn 
 
 
 
 
2.Phó Trưởng phòng:
Lục Đăng Hỏa
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
hoald.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
3.Phó Trưởng phòng:
 
Tống Thị Hoa
10.Phòng Dân Tộc
 
 
 
 
1.Trưởng phòng:
 
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 
 
 
 
 
2.Phó Trưởng phòng:
Cầm Bá Tiệp
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
tiepcb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
11.Thanh Tra Huyện
 
 
 
 
1.Chánh thanh tra:
Lương Văn Nhàn
             
Điện thoại:
 
 

                            
Thư điện tử:

2. Phó Chánh Thanh tra:    
  Điện thoại:
Thư điện       


Trịnh Đình Mạnh

manhtd.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
3. Phó Chánh Thanh tra:
 
Hồ Sỹ Trung
12.Chi Cục Thống Kê
 
 
 
 
Chi cục trưởng:
Lê Đình Thắng
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
 thangld.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
13.Phòng Y Tế
 
 
 
 
Trưởng phòng:
Lê Văn Đong
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
donglv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn  
 
 
 
14.Phòng Văn Hóa Thông Tin
 
 
 
 
1.Trưởng phòng:
Cầm Bá Huyến
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
huyencb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
   
15.Ban Quản Lý Dự Án
 
 
 
 
Trưởng ban:
Hoàng Sỹ Hùng
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
hunghs.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
Phó Trưởng ban:
 
Vũ Thị Thu Phương
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN
 
 
 
1.Đài Truyền Thanh – Truyền Hình
 
 
 
 
Trưởng đài:
Cầm Bá Học
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
hoccb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
2.Trạm Khuyến Nông Lâm
 
 
 
 
Trưởng trạm:
Trịnh Đình Khoa
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
khoatd.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
3.Trung Tâm VHTT-TDTT
 
 
 
 
Giám đốc:
Lê Xuân Cường
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
cuonglx.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
4.Trung Tâm Dạy Nghề
 
 
 
 
1.Giám đốc:
Lâm Anh Tuấn
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
tuanla.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
 
 
 
 
2.Phó Giám đốc:
Lê Văn Tuấn
 
Điện thoại:
 
 
Thư điện tử:
tuanlvtt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
Dự báo thời tiết Thanh Hóa