Truy cập

Hôm nay:
168
Hôm qua:
212
Tuần này:
845
Tháng này:
2499
Tất cả:
385872

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

UBND HUYỆN

Ngày 27/09/2013 11:09:27

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
1.Chủ tịch:
Cầm Bá Xuân
Điện thoại:
Thư điện tử:
xuancb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2.Phó Chủ tịch:
Đỗ Văn Hoan
Điện thoại:
Thư điện tử:
hoandv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
3.Phó Chủ tịch:
Lê Thị Hường
Điện thoại:
Thư điện tử:
huonglt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
4.Phó Chủ tịch:
Cầm Bá Đứng
Điện thoại:
Thư điện tử:
dungcb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
HỆ THỐNG PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN
1.Văn Phòng (Hội đồng ND - UBND)
1.Chánh văn phòng:
Nguyễn Quốc Hoàn
Điện thoại:
Thư điện tử:
hoannq.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2.Phó Chánh văn phòng:
Vi Nguyên Huynh
Điện thoại:
Thư điện tử:
huynhvn.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2.Phòng Nội Vụ
1.Trưởng phòng:
Vi Văn Thể
Điện thoại:
Thư điện tử:
thevv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2.Phó Trưởng phòng:
Lục Đăng Thao
Điện thoại:
Thư điện tử:
thaold.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
3.Phó Trưởng phòng:
Lê Minh Chân
Điện thoại:
Thư điện tử:
chanlm.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
3.Phòng Tài Chính – Kế Hoạch
1.Phó Trưởng phòng:
Nguyễn Ngọc Biên
Điện thoại:
Thư điện tử:
biennn.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2.Phó Trưởng phòng:
Ngô Văn Tường
Điện thoại:
Thư điện tử:

3.Phó Trưởng phòng
tuongnv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

Dương Thanh Xuân
4.Phòng Nông Nghiệp - PTNT
1.Trưởng phòng:
Trần Tiến Châu
Điện thoại:
Thư điện tử:
chautt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2.Phó Trưởng phòng:
Trương Văn Phương
Điện thoại:
Thư điện tử:
phuongtv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
3.Phó Trưởng phòng:
Lê Hoàng Cường
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Phòng Lao Động - TBXH
1.Trưởng phòng:
Nguyễn Thanh Phương
Điện thoại:
Thư điện tử:
phuongnt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
6.Phòng Công Thương
1.Trưởng phòng:
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Trưởng phòng:
Lang Văn Huy
Điện thoại:
Thư điện tử:
huylv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
7.Phòng Tài Nguyên – Môi Trường
1.Trưởng phòng:
Lê Văn Khánh
Điện thoại:
Thư điện tử:
khanhlv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2.Phó Trưởng phòng:
Nguyễn Thế Tâm
Điện thoại:
Thư điện tử:
tamnt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
3.Phó Trưởng phòng: Đỗ Đình Minh
8.Phòng Tư Pháp
Trưởng phòng:
Lương Xuân Hồng
Điện thoại:
Thư điện tử:
honglx.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
9.Phòng Giáo Dục & Đào Tạo
1.Trưởng phòng:
Cầm Bá Nguyên
Điện thoại:
Thư điện tử:
nguyencb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2.Phó Trưởng phòng:
Lục Đăng Hỏa
Điện thoại:
Thư điện tử:
hoald.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

3.Phó Trưởng phòng:

Tống Thị Hoa
10.Phòng Dân Tộc
1.Trưởng phòng:
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Trưởng phòng:
Cầm Bá Tiệp
Điện thoại:
Thư điện tử:
tiepcb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
11.Thanh Tra Huyện
1.Chánh thanh tra:
Lương Văn Nhàn
Điện thoại:


Thư điện tử:

2. Phó Chánh Thanh tra:
Điện thoại:
Thư điện


Trịnh Đình Mạnh

manhtd.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

3. Phó Chánh Thanh tra:

Hồ Sỹ Trung
12.Chi Cục Thống Kê
Chi cục trưởng:
Lê Đình Thắng
Điện thoại:
Thư điện tử:
thangld.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
13.Phòng Y Tế
Trưởng phòng:
Lê Văn Đong
Điện thoại:
Thư điện tử:
donglv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
14.Phòng Văn Hóa Thông Tin
1.Trưởng phòng:
Cầm Bá Huyến
Điện thoại:
Thư điện tử:
huyencb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
15.Ban Quản Lý Dự Án
Trưởng ban:
Hoàng Sỹ Hùng
Điện thoại:
Thư điện tử:
hunghs.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

Phó Trưởng ban:

Vũ Thị Thu Phương
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN
1.Đài Truyền Thanh – Truyền Hình
Trưởng đài:
Cầm Bá Học
Điện thoại:
Thư điện tử:
hoccb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2.Trạm Khuyến Nông Lâm
Trưởng trạm:
Trịnh Đình Khoa
Điện thoại:
Thư điện tử:
khoatd.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
3.Trung Tâm VHTT-TDTT
Giám đốc:
Lê Xuân Cường
Điện thoại:
Thư điện tử:
cuonglx.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
4.Trung Tâm Dạy Nghề
1.Giám đốc:
Lâm Anh Tuấn
Điện thoại:
Thư điện tử:
tuanla.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2.Phó Giám đốc:
Lê Văn Tuấn
Điện thoại:
Thư điện tử:
tuanlvtt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
1.Chủ tịch:
Cầm Bá Xuân
Điện thoại:
Thư điện tử:
xuancb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2.Phó Chủ tịch:
Đỗ Văn Hoan
Điện thoại:
Thư điện tử:
hoandv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
3.Phó Chủ tịch:
Lê Thị Hường
Điện thoại:
Thư điện tử:
huonglt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
4.Phó Chủ tịch:
Cầm Bá Đứng
Điện thoại:
Thư điện tử:
dungcb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
HỆ THỐNG PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN
1.Văn Phòng (Hội đồng ND - UBND)
1.Chánh văn phòng:
Nguyễn Quốc Hoàn
Điện thoại:
Thư điện tử:
hoannq.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2.Phó Chánh văn phòng:
Vi Nguyên Huynh
Điện thoại:
Thư điện tử:
huynhvn.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2.Phòng Nội Vụ
1.Trưởng phòng:
Vi Văn Thể
Điện thoại:
Thư điện tử:
thevv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2.Phó Trưởng phòng:
Lục Đăng Thao
Điện thoại:
Thư điện tử:
thaold.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
3.Phó Trưởng phòng:
Lê Minh Chân
Điện thoại:
Thư điện tử:
chanlm.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
3.Phòng Tài Chính – Kế Hoạch
1.Phó Trưởng phòng:
Nguyễn Ngọc Biên
Điện thoại:
Thư điện tử:
biennn.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2.Phó Trưởng phòng:
Ngô Văn Tường
Điện thoại:
Thư điện tử:

3.Phó Trưởng phòng
tuongnv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

Dương Thanh Xuân
4.Phòng Nông Nghiệp - PTNT
1.Trưởng phòng:
Trần Tiến Châu
Điện thoại:
Thư điện tử:
chautt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2.Phó Trưởng phòng:
Trương Văn Phương
Điện thoại:
Thư điện tử:
phuongtv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
3.Phó Trưởng phòng:
Lê Hoàng Cường
Điện thoại:
Thư điện tử:
5.Phòng Lao Động - TBXH
1.Trưởng phòng:
Nguyễn Thanh Phương
Điện thoại:
Thư điện tử:
phuongnt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
6.Phòng Công Thương
1.Trưởng phòng:
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Trưởng phòng:
Lang Văn Huy
Điện thoại:
Thư điện tử:
huylv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
7.Phòng Tài Nguyên – Môi Trường
1.Trưởng phòng:
Lê Văn Khánh
Điện thoại:
Thư điện tử:
khanhlv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2.Phó Trưởng phòng:
Nguyễn Thế Tâm
Điện thoại:
Thư điện tử:
tamnt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
3.Phó Trưởng phòng: Đỗ Đình Minh
8.Phòng Tư Pháp
Trưởng phòng:
Lương Xuân Hồng
Điện thoại:
Thư điện tử:
honglx.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
9.Phòng Giáo Dục & Đào Tạo
1.Trưởng phòng:
Cầm Bá Nguyên
Điện thoại:
Thư điện tử:
nguyencb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2.Phó Trưởng phòng:
Lục Đăng Hỏa
Điện thoại:
Thư điện tử:
hoald.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

3.Phó Trưởng phòng:

Tống Thị Hoa
10.Phòng Dân Tộc
1.Trưởng phòng:
Điện thoại:
Thư điện tử:
2.Phó Trưởng phòng:
Cầm Bá Tiệp
Điện thoại:
Thư điện tử:
tiepcb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
11.Thanh Tra Huyện
1.Chánh thanh tra:
Lương Văn Nhàn
Điện thoại:


Thư điện tử:

2. Phó Chánh Thanh tra:
Điện thoại:
Thư điện


Trịnh Đình Mạnh

manhtd.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

3. Phó Chánh Thanh tra:

Hồ Sỹ Trung
12.Chi Cục Thống Kê
Chi cục trưởng:
Lê Đình Thắng
Điện thoại:
Thư điện tử:
thangld.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
13.Phòng Y Tế
Trưởng phòng:
Lê Văn Đong
Điện thoại:
Thư điện tử:
donglv.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
14.Phòng Văn Hóa Thông Tin
1.Trưởng phòng:
Cầm Bá Huyến
Điện thoại:
Thư điện tử:
huyencb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
15.Ban Quản Lý Dự Án
Trưởng ban:
Hoàng Sỹ Hùng
Điện thoại:
Thư điện tử:
hunghs.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn

Phó Trưởng ban:

Vũ Thị Thu Phương
CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND HUYỆN
1.Đài Truyền Thanh – Truyền Hình
Trưởng đài:
Cầm Bá Học
Điện thoại:
Thư điện tử:
hoccb.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2.Trạm Khuyến Nông Lâm
Trưởng trạm:
Trịnh Đình Khoa
Điện thoại:
Thư điện tử:
khoatd.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
3.Trung Tâm VHTT-TDTT
Giám đốc:
Lê Xuân Cường
Điện thoại:
Thư điện tử:
cuonglx.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
4.Trung Tâm Dạy Nghề
1.Giám đốc:
Lâm Anh Tuấn
Điện thoại:
Thư điện tử:
tuanla.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
2.Phó Giám đốc:
Lê Văn Tuấn
Điện thoại:
Thư điện tử:
tuanlvtt.thuongxuan@thanhhoa.gov.vn
Dự báo thời tiết Thanh Hóa